Zakład Hydrologii Badania naukowe Profil badawczy

Profil badawczy Zakładu Hydrologii

Stosunki wodne w hydrograficznych systemach Pobrzeży i Pojezierzy Południowobałtyckich (obieg wody w aspekcie ilościowym i jakościowym, atmosferyczna faza wymiany wilgoci w zlewniach młodoglacjalnych, związki wód lądowych i morskich w strefie ich kontaktu, elementarna struktura hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych i deltowych).

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych (hydrologiczne uwarunkowania zmienności ładunku zanieczyszczeń, potamiczny transport zanieczyszczeń na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich, wypływy wód podziemnych).

Naturalne i antropogeniczne przemiany stosunków wodnych (holoceński rozwój sieci hydrograficznej Pomorza, przekształcenia sieci hydrograficznej na obszarach deltowych w czasach historycznych, zagrożenia degradacyjne jezior i zalewów przybrzeżnych.

Analiza sieciowa (sieci neuronowe, sieci hortonowskie, fraktalny wymiar sieci rzecznych)

Ekstremalne zjawiska przyrodnicze (powodzie błyskawiczne, powodzie miejskie, susze
 

Zagadnienia metodyczne wykorzystania technik GIS (MapInfo, ArcGIS, Idrisi) w badaniach hydrologicznych regionów nadmorskich i pojeziernych

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2020