Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje prof. dr hab. Roman Cieśliński

Publikacje - dr. hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw.

Publikacje dr. hab. Romana Cieślińskiego prof. nadzw.:

2018

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Chlost Izabela: Bilans wodny Zalewu Wiślanego, w: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy ( red. ), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83- 01-19974-6, ss. 71-79

Cieśliński Roman: Hydrologia zlewiska Zalewu Wiślanego, w: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy ( red. ), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974- 6, ss. 60-67

Artykuły z czasopism

Chlost Izabela, Cieśliński Roman: Effects of environmental and anthropogenic determinants on changes in groundwater levels in selected peat bogs of Slowinski National Park, northern Poland, w: Geologos, vol. 24 , nr 1, 2018, ss. 13-28, DOI: 10.2478/logos-2018-0002

Chlost Izabela, Cieśliński Roman: Przyczyny zmian poziomu wód gruntowych na wybranych torfowiskach Słowińskiego Parku Narodowego, w: Gospodarka Wodna, nr 4, 2018, ss. 122-127

Cieśliński Roman: Changes in hydrological, physical and chemical properties of water in closed/open coastal lakes due to hydrotechnical structures, w: Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 47, nr 4, 2018, ss. 345-358, DOI:10.1515/ohs-2018-0033

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: New insight into defining the lakes of the southern Baltic coastal zone, w: Environmental Monitoring and Assessment, vol. 190, 2018, ss. 1-18, DOI:10.1007/s10661-017-6447-8

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja, Pietruszyński Łukasz [i in.]: The supply of total nitrogen and total phosphorus from small urban catchments into the Gulf of Gdańsk, w: Baltica, vol. 31, nr 2, 2018, ss. 154-164, DOI:10.5200/baltica.2018.31.15

Kowalczyk Krzysztof, Cieśliński Roman: Analiza potencjału hydroenergetycznego oraz możliwości jego wykorzystania w województwie pomorskim, w: Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, vol. 18, nr 1, 2018, ss. 69-86

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman: The effects of different land use and hydrological types on water chemistry of young glacial ponds, w: Journal of Hydrology, vol. 564 , 2018, ss. 605-618, DOI:10.1016/j.jhydrol.2018.07.049

Materiały konferencyjne

Chlost Izabela, Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Influence of human activity on the functioning of the raised bog on the example of the Żarnowska peatland (in northern Poland), w: Water resources and wetlands: 4th International Conference, 5- 9 September, 2018, Tulcea (Romania): conference proceedings / Gâştescu Petre, Bretcan Petre ( red. ), Water Resources and Wetlands, 2018, Transversal Publishing House, ss. 246-254

 

2017

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Chlost Izabela, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Funkcjonowanie systemu hydrograficznego Martwa Wisła - Wisła Śmiała, w: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły / Marszelewski Włodzimierz ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 4, 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3943-0, ss. 33-56

Cieśliński Roman, Obolewski Krystian: Research of Polish coastal lakes with their classification, w: Hydroecological determinants of functioning of southern Baltic coastal lakes / Obolewski Krystian, Astel Aleksander, Kujawa Roman ( red. ), 2017, PWN, ISBN 978-83-01-19535-9, ss. 11-25

Cieśliński Roman: Zróżnicowanie i rozmieszczenie mokradeł, w: Hydrologia Polski / Jokiel Paweł, Marszelewski Włodzimierz, Pociask-Karteczka Joanna ( red. ), 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19379-9, ss. 257-264

Artykuły z czasopism

Bociąg Katarzyna, Chlost Izabela, Cieśliński Roman [i in.]: Torfowiska jako zbiorniki węgla - zamierzenie renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 19, nr 51/2, 2017, ss. 62-76

Cieśliński Roman, Chlost Izabela: Czy budowle i urządzenia hydrotechniczne są nam potrzebne? Studium przypadku na przykładzie Pomorza, w: Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, nr 17, 2017, ss. 28-31

Cieśliński Roman, Przybylski Michał: Ocena hydrochemiczna klęski ekologicznej na jeziorze Druzno i rzece Wąskiej w 2014 roku, w: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. 34, nr 64 (2/II), 2017, ss. 63-81, DOI:10.7862 /rb.2017.82

Cieśliński Roman: Rola systemów polderowych w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obszaru wokół Martwej Wisły i Wisły Śmiałej na terenie Gdańska, w: Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, vol. 60, nr 1, 2017, ss. 30-36

Cieśliński Roman, Jokiel Joanna: The role of surface storage of brackish marshes in the southern area of Baltic Sea (northern Poland), w: Hydrology Research, vol. 48, nr 6, 2017, ss. 1682-1696, DOI:10.2166/nh.2017.190

Cieśliński Roman, Chlost Izabela: Water balance characteristics of the Vistula Lagoon coastal area along the southern Baltic Sea, w: Baltica, vol. 30, nr 2, 2017, ss. 107-117, DOI:10.5200/baltica.2017.30.12

Cieśliński Roman, Piekarz Jacek: Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie), w: Prace Geograficzne, nr 148, 2017, ss. 55-79, DOI:10.4467/20833113PG.17.003.6271

Cieśliński Roman: Znaki wielkiej wody na terenie miasta Gdańska, w: Inżynieria Morska i Geotechnika, vol. 38, nr 1, 2017, ss. 7-12

Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz, Duda Filip: Zróżnicowanie natężenia przepływu w wodach układu hydrograficznego zachodniej części Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, w: Przegląd Geofizyczny, vol. 62, nr 3-4, 2017, ss. 197-215

Duda Filip, Woźniak Ewa, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna [i in.]: Diversity of water level fluctuations in degraded Baltic raised bogs, w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, vol. 28, nr 1, 2017, ss. 1-7, DOI:10.1515/OSZN-2017-0004

Duda Filip, Woźniak Ewa, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna [i in.]: Dynamika wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich, w: Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 8, 2017, ss. 526-532

Kowalczyk Krzysztof, Cieśliński Roman: Utilization of the hydroelectric potential of the Pomorskie Voivodship, w: Barometr Regionalny, vol. 15, nr 3, 2017, ss. 73-83

Major Maciej, Cieśliński Roman: Impact of hydrometeorological conditions on the chemical composition of water in closed-basin kettle ponds: a comparative study of two postglacial areas, w: Journal of Elementology, vol. 22, nr 1, 2017, ss. 151-167, DOI:10.5601/jelem.2016.21.1.1009

Olszewska Alicja, Cieśliński Roman: Hydrologiczne uwarunkowania transportu substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej o różnym typie użytkowania (na przykładzie zlewni Zbrzycy), w: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, vol. 91, nr 1, 2017, ss. 33-36, DOI:10.15199/17.2017.1.7

Pietruszyński Łukasz, Budzisz Marta, Cieśliński Roman: Ocena jakości wody w zbiornikach młodoglacjalnych oraz ich znaczenie w ekosystemie wodnym wybranej zlewni Pojezierza Kaszubskiego, w: Ochrona Środowiska, vol. 39, nr 1, 2017, ss. 11- 22

Sikora Magda, Cieśliński Roman: Wpływ działalności człowieka na zmiany hydrograficzne wybranych mokradeł, w: Przegląd Geograficzny, vol. 89, nr 3, 2017, ss. 451-466 , DOI:10.7163/PrzG.2017.3.6

 

2016

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman: Changes in the hydrochemical regime in Lake Jamno due to hydrotechnical structures, w: Geography in the face of modern world challenges / Chaberek-Karwacka Grażyna, Malinowska Mirosława ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohrner, ISBN 978-83-65705-00-6, ss. 165-181

Cieśliński Roman, Krajewska Zuzanna, Błaszkowski Jerzy: Katedra Hydrologii, w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75- 9, ss. 241-257

Inna publikacja

Cieśliński Roman: dr hab. prof. UG Jerzy Cyberski (1935-2015), w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 46-47

Cieśliński Roman: dr hab. prof. UG Robert Bogdanowicz (1963-2011), w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 40-41

Cieśliński Roman, Fac Beneda Joanna: prof. dr hab. Jan Drwal (1943-2012), w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 47-49

Cieśliński Roman: prof. dr hab. Roger Bivand, w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 39-40

Cieśliński Roman: prof. dr Kazimierz Łomniewski (1907-1978), w: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość / Wendt Jan Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-75-9, ss. 62-63

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Piekarz Jacek, Zieliński Marcin: Groundwater supply of lakes: the case of Lake Raduńskie Górne (northern Poland, Kashubian Lake District), w: Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, vol. 61, nr 13, 2016, ss. 2427-2434, DOI:10.1080/02626667.2015.1112903

Cieśliński Roman: Hydrochemical variability of the ecosystem of the Gulf of Elbląg (north-eastern Poland), w: Baltica, vol. 29, nr 2, 2016, ss. 121-132, DOI:10.5200 /baltica.2016.29.11

Cieśliński Roman, Komkowska Ewa: Reakcja zlewni rolniczej na wielkość opadu atmosferycznego na przykładzie zlewni rzeki Borucinki (Pojezierze Kaszubskie), w: Prace i Studia Geograficzne, vol. 61, nr 3, 2016, ss. 7-26

Cieśliński Roman: The simplistic nitrogen input and output balance in Lake Łebsko - case study, w: Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 45, nr 3, 2016, ss. 424- 443, DOI:10.1515/ohs-2016-0037

Cieśliński Roman, Chlost Izabela, Budzisz Marta: Water circulation and recharge pathways of coastal lakes along the southern Baltic Sea in northern Poland, w: Limnological Review, vol. 16, nr 2, 2016, ss. 63-75, DOI:10.1515/limre-2016-0007

Cieśliński Roman: Zmiana zasolenia i poziomu wody jeziora Jamno wynikajace z budowy wrót przeciwsztormowych, w: Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 19, nr 4, 2016, ss. 517-539, DOI:10.17512/ios.2016.4.7

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman: Wpływ opadu atmosferycznego na stan jakościowy rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oruńskiego, w: Inżynieria Ekologiczna, vol. 49, 2016, ss. 151-161, DOI:10.12912/23920629/64523

Sikora Magda, Cieśliński Roman: Using GIS to discover changes in the local water cycle of wetlands - case study Poblockie Peatbog, w: Limnological Review, vol. 16, nr 3, 2016, ss. 155-164, DOI:10.1515/limre-2016-0017

Artykuł w suplemencie

Budzisz Marta, Cieśliński Roman, Woźniak Ewa: Effect of changes in groundwater levels on selected wetland plant communities, w: Forum Geografic, vol. 15, nr 2, 2016, ss. 19-29, DOI:10.5775/fg.2016.032.s

Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz, Budzisz Marta [i in.]: Pollution load released into the Bay of Gdańsk by small river catchments in the coastal city of Sopot, w: Forum Geografic, vol. 15, nr 2, 2016, ss. 105-114, DOI:10.5775/fg.2016.139.s

 

2015

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Chlost Izabela: Próba oceny zmienności hydrodynamicznej i hydrochemicznej wód podziemnych na Mierzei Łebskiej, w: Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza: monografia poświęcona pamięci profesor Haliny PiekarekJankowskiej / Witak Małgorzata ( red. ), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-284-7, ss. 108-128

Cieśliński Roman: Wielkość i przyczyny zarastania jezior na terenie Gdańska, w: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej / Absalon Damian, Matysik Magdalena, Ruman Marek ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 3, 2015, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ISBN 978- 83-61695-26-4, ss. 95-109

Cieśliński Roman, Ruman Marek, Absalon Damian: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stosunki wodne jezior Słowińskiego Parku Narodowego, w: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej / Absalon Damian, Matysik Magdalena, Ruman Marek ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 3, 2015, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ISBN 978- 83-61695-26-4, ss. 111-126

Artykuły z czasopism

Major Maciej, Cieśliński Roman: Retentivity as an indicator of the capacity of basins without an outlet to accumulate water surpluses, w: Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24, nr 6, 2015, ss. 2503-2514, DOI:10.15244/pjoes/58650

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman, Woźniak Ewa [i in.]: Transport substancji biogenicznych w zlewni młodoglacjalnej na tle sezonowych zmian struktury hydrograficznej (na przykładzie zlewni Borucinki), w: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, vol. 15, nr 3, 2015, ss. 75-88

Sikora Magda, Cieśliński Roman: Kształtowanie się odpływu w zlewni zurbanizowanej na przykładzie zlewni Strzyży, w: Inżynieria Ekologiczna, nr 41, 2015, ss. 69-78, DOI:10.12912/23920629/1830

 

2014

Książki redagowane

Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ): Problemy badań wody w XX i XXI wieku, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83- 7865-205-2, 398 s.

Rozdziały z monografii

Cieślińska Karolina, Cieśliński Roman: Jakość wód rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oruńskiego, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 82-94

Cieśliński Roman: Klasyfikacja jezior polskiej strefy brzegowej południowego Bałtyku, określająca stopień ich izolacji względem Morza Bałtyckiego, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865- 205-2, ss. 95-108

Cieśliński Roman, Bastian Jakub: Powodzie w Gdańsku w czasach historycznych, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865- 205-2, ss. 109-122

Cieśliński Roman: Wykorzystanie i ochrona jezior polskiej strefy brzegowej południowego Bałtyku, w: Problemy turystyki i rekreacji wodnej / Hakuć-Błażowska Anna, Furgała-Selezniow Grażyna, Skrzypczak Andrzej ( red. ), 2014, Wydawnictwo UWM, ISBN 978-83-7299-918-4, ss. 169-194

Cieśliński Roman, Błaszkowski Jerzy, Pietruszyński Łukasz [i in.]: Zmiany warunków morfometrycznych jezior Ptasi Raj i Karaś, w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 123-134

Sikora Magda, Cieśliński Roman, Pietruszyński Łukasz: Wpływ Gdańska na stosunki wodne zlewni rzeki Strzyża, w: Woda w mieście / Ciupa Tadeusz, Suligowski Roman ( red. ), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 2, 2014, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ISBN 978-83-60026-50-2, ss. 253-262

Woźniak Ewa, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Duda Filip [i in.]: Monitoring hydrologiczny i szacowanie bilansu wodnego torfowisk objętych projektem, w: Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego: realizacja i wyniki projektu POIS.05.01.00-00-327/10 oraz 356/2011/Wn-11/OP-WK-PS/D / Herbich Maria ( red. ), 2014, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-157-0, ss. 83-115

Inna publikacja

Cieśliński Roman: Sylwetka naukowa prof. UG dr hab. Roberta Bogdanowicza (1963- 2011), w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, JereczekKorzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-205-2, ss. 42-44

Cieśliński Roman: Sylwetka naukowa prof. zw. dr hab. Jana Drwala (1943-2012), w: Problemy badań wody w XX i XXI wieku / Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865- 205-2, ss. 19-21

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Piekarz Jacek: Outflows of groundwater in lakes: case study of Lake Raduńske Górne, w: Limnological Review, vol. 14, nr 4, 2014, ss. 169-179, DOI: 10.1515/limre-2015-0007

Cieśliński Roman: Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływa - nia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, w: Monitornig Środowiska Przyrodniczego, vol. 14, 2014, ss. 13-25

Materiały konferencyjne

Cieśliński Roman, Chlost Izabela, Olszewska Alicja [i in.]: Influence of hydrological conditions on the state of selected plant habitats in the Slowiński National Park (northern Poland), w: Water resources and wetlands: 2nd International Conference, 11- 13 September, 2014, Tulcea (Romania): conference proceedings / Gâştescu Petre, Marszelewski Włodzimierz, Bretcan Petre, Water Resources and Wetlands, 2014, Romanian Limnogeographical Association, ss. 353-360

 

2013

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Woźniak Ewa [i in.]: Izmeneniâ plotnosti i količestva nekotoryh himičeskih soedinenij v bassejne reki Boručinki (severnaâ Pol'ša), w: Aktual'nye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ: sbornik materialov Meždunarodnoj naučnopraktičeskoj konferencii 25-27 sentâbrâ 2013 g. / Volčeka A. A. [i in.] ( red. ), 2013, Izdatel'stvo BrGTU, ISBN 978-985-493-258-3, ss. 249-253

Cieśliński Roman, Sikora Magda: Wpływ globalnego ocieplenia na warunki hydrograficzne polskiej strefy brzegowej południowego Bałtyku, w: Współczesne problemy badań geograficznych / Borówka Ryszard Krzysztof, Cedro Anna, Kavetskyy Igor ( red. ), 2013, Wydawnictwo PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, ISBN 978-83-7518-662-8, ss. 13-22

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman: Short-term changes in specific conductivity in Polish coastal lakes (Baltic Sea basin), w: Oceanologia, vol. 55, nr 3, 2013, ss. 639-661, DOI:10.5697/oc. 55-3.63

Cieśliński Roman, Chromniak Łukasz: Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej, w: Geography and Tourism, vol. 1, nr 1, 2013, ss. 93-100

Cieśliński Roman, Lewandowski Andrzej: Ustrój hydrologiczny Zalewu Wiślanego i jego możliwe zmiany pod wpływem budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w: Inżynieria Morska i Geotechnika, vol. 34, nr 1, 2013, ss. 69-78

Cieśliński Roman, Leśniowski Paweł: Wypływy wód podziemnych w województwie pomorskim, w: Gospodarka Wodna, nr 8, 2013, ss. 306-311

Materiały konferencyjne

Cieśliński Roman, Woźniak Ewa, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna: Wielkość stężeń i ładunków biogenów w zlewni Borucinki na tle struktury hydrograficznej (Polska północna), w: Monitoring okružaûŝej sredy: sbornik materialov II Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Brest, 25-27 sentâbrâ 2013 goda: v dvuh častâh / Abramova I. V. [i in.] ( red. ), vol. 1, 2013, BrGU imeni A. S. Puškina, ISBN 978-985- 555-063-2, ss. 75-77

Cieśliński Roman, Zieliński Marcin: Zmienność zasolenia wód Zatoki Elbląskiej, w: Monitoring okružaûŝej sredy: sbornik materialov II Meždunarodnoj naučnopraktičeskoj konferencii, Brest, 25-27 sentâbrâ 2013 goda: v dvuh častâh / Abramova I. V. [i in.] ( red. ), vol. 1, 2013, BrGU imeni A. S. Puškina, ISBN 978-985-555-063-2, ss. 77-80

 

2012

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Drwal Jan: Bodies of water along the coast of a tideless sea in areas with young Pleistocene accumulation from Scandinavian glaciers (Baltic Sea), w: Oceanography, 2012, InTech, ISBN 978-953-51-0301-1, ss. 147-168, DOI:10.5772 /27778

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-47-C Smołdziński Las, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-47-C, Smołdziński Las, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1905-9

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-47-D Izbica, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-47-D, Izbica, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1906-6

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-48-C Łeba, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-48-C, Łeba, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1890-8

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-48-D Choczewo, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-48-D, Choczewo, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1891-5

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-70-B Kępice, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-70-B, Kępice, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1921-9

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-71-A Kołczygłowy, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-71-A, Kołczygłowy, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1923-3

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-71-B Bytów-Zach, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-71-B, BytówZach, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1924-0

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-72-A Bytów-Wsch, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-72-A, BytówWsch, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1927-1

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-33-72-C Studzienice, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-33-72-C, Studzienice, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1928-8

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-75-B Dzierzgoń, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-75-B, Dzierzgoń, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1918-9

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-76-A Zalewo, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-76-A, Zalewo, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1879-3

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali w skali 1:50 000, arkusz N-34-86-B Grudziądz-Owczarki, w: Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, N-34-86-B, Grudziądz-Owczarki, 2012, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-1920-2

Cieśliński Roman, Leśniowski Paweł: Rozmieszczenie i rodzaje wypływów wód podziemnych w dorzeczach rzek województwa pomorskiego na mapach hydrograficznych Polski w skali 1:50000, w: Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 1, 2012, Komisja Hydrologiczna PTG: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, ISBN 978-83-62089-25-3, ss. 51-62

Cieśliński Roman: Zróżnicowanie hydro- i morfogenetyczne jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża południowego Bałtyku, w: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, 9, 2012, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, ISBN 978-83-7467-185-9, ss. 175-187

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Major Maciej: Differences in the abiotic parameters of water in coastal lakes in the light of the EU Water Framework Directive: an example of the Polish Southern Baltic coast, w: Acta Geophysica, vol. 60, nr 4, 2012, ss. 1159-1179, DOI:10.2478/s11600-012-0018-8

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Exploitation and protection of the Polish Southern Baltic coastal zone lakes and their potential for recreation, w: Polish Journal of Natural Sciences, vol. 27, nr no. 4, 2012, ss. 377-392

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Kopalińskie Lake as an example of an anthropogenic reservoir of the southern Baltic Sea coast, w: Limnological Review, vol. 12, nr 1, 2012, ss. 3-10, DOI:10.2478/v10194-011-0039-8

 

2011

Książki autorskie

Cieśliński Roman: Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej jezior wybrzeża południowego Bałtyku, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-806-7, 210 s.

Rozdziały z monografii

Cieśliński Roman, Laskowska Ewa: Rola i znaczenie wody na terenach parkowych Gdańska, w: Miasta wracają nad wodę, 2011, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, ISBN 978-83-931293-5-5, ss. 255-267

Cieśliński Roman: Wpływ środowiska naturalnego i człowieka na stosunki wodne wybranych jezior Słowińskiego Parku Narodowego, w: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze - prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw / Garbacz Jerzy K. ( red. ), Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr 5, 2011, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-30-1, ss. 23-31

Artykuły z czasopism

Drwal Jan, Cieśliński Roman, Fac-Beneda Joanna: Geographic record of human impact conference to different water relationships along a coastal river (the Łupawa catchment), w: Quaestiones Geographicae, vol. 30, nr 1, 2011, ss. 19-29, DOI:10.2478 /v10117-011-0002-4

Woszczyk Michał, Bechtel Achim, Gratzer Reinhard [i in.]: Composition and origin of organic matter in surface sediments of Lake Sarbsko: a highly eutrophic and shallow coastal lake (northern Poland), w: Organic Geochemistry, vol. 42, nr 9, 2011, ss. 1025-1038, DOI:10.1016/j.orggeochem.2011.07.002

Woszczyk Michał, Bechtel Achim, Cieśliński Roman: Interactions between microbial degradation of sedimentary organic matter and lake hydrodynamics in shallow water bodies: insights from Lake Sarbsko (northern Poland), w: Journal of Limnology, vol. 70, nr 2, 2011, ss. 293-304, DOI:10.4081/jlimnol.2011.293

 

2010

Rozdziały z monografii

Chromniak Łukasz, Cieśliński Roman: Przestrzenne zróżnicowanie i czasowa zmienność stężeń wybranych wskaźników chemicznych w wodach jeziora Sarbsko, w: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska: [Krajowy Kongres Hydrologiczny], t. 2, Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, nr 69, 2010, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, ISBN 978-83-89293- 94-7, ss. 381-388

Cieśliński Roman, Chromniak Łukasz: Hydrologiczne i hydrochemiczne efekty sztormu na polskim wybrzeżu i w delcie Wisły w dniach 14-15 października 2009 roku, w: Woda w badaniach geograficznych, 2010, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii, ISBN 978-83-60026-33-5, ss. 81-90

Cieśliński Roman: Próba określenia rodzajów i wielkości dopływu powierzchniowego do jeziora Gardno, w: Przemiany jezior i zbiorników wodnych, Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 10, 2010, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83- 62662-10-4, ss. 43-54

Cieśliński Roman: Rozwój oraz zmiany funkcji wysp na terenie Gdańska, w: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010, 1, 2010, Oddział Łódzki PTG: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, ISBN 978-83-62089-11-6, ss. 149-155

Cieśliński Roman, Ellwart Aleksandra: Wpływ gospodarki polderowej na wykształcenie i organizację stosunków wodnych równin nadmorskich na przykładzie zlewni jeziora Gardno, w: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska: [Krajowy Kongres Hydrologiczny], t. 2, Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, nr 69, 2010, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, ISBN 978-83-89293-94-7, ss. 399-408

Cieśliński Roman: Zmiany sieci hydrograficznej na wybranych poligonach Wybrzeża Trzebiatowskiego i Równiny Gryfickiej, w: Zmiany stosunków wodnych w czasach historycznych, Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 9, 2010, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-62662-08-1, ss. 33-43

Cieśliński Roman: Zróżnicowanie sieci hydrograficznej na terenie aglomeracji trójmiejskiej, w: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 2010, 2, 2010, Oddział Łódzki PTG: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, ISBN 978-83-62089-12-3, ss. 349- 357

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Ruman Marek: Temporal variability in concentration of selected physical and chemical parameters with respect to discharge in a river in the Puck Bay basin, w: Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, vol. 17, nr 3, 2010, ss. 317-329

Cieśliński Roman: Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza, w: Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 27, 2010, ss. 87-95

Cieśliński Roman: Zróżnicowanie typologiczne i funkcjonalne jezior w polskiej strefie brzegowej południowego Bałtyku, w: Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 26, 2010, ss. 135-144

Major Maciej, Cieśliński Roman: Weather conditions, their effect on the chemical composition of surface water in closed basins and their consequences for water management: the case of the upper Parsęta and Potok Oliwski catchments (Northern Poland), w: GeoActa, vol. 9, 2010, ss. 67-78

materiał niepublikowany - referat wygłoszony

Cieśliński Roman, Drwal Jan: Sporadic and periodic changes in specific conductance in the waters of lakes of a sea with no tides in a temperate climate zone, 1-11 s., 2010, BALWOIS: 4th Conference on Water Observation and Information System for Desision Support 2010, referat wygłoszony

 

2009

Rozdziały z monografii

Chromniak Łukasz, Cieśliński Roman: Uwarunkowania sezonowej zmienności jakości wody w jeziorze Sarbsko, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978- 83-7531-028-3, ss. 249-253

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33- 70-B Kępice, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-70-B, Kępice, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0430-7

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33- 71-A Kołczygłowy, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-71-A, Kołczygłowy, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0432-1

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33- 71-B Bytów Zachodni, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-71-B, BytówZachodni, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0433-8

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33- 72-A Bytów Wschodni, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-72-A, BytówWsch, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0436-9

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33- 72-C Studzienice, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-33-72-C, Studzienice, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0437-6

Cieśliński Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34- 51-C Kąty Rybackie, w: Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, N-34-51-C, Kąty Rybackie, 2009, Główny Geodeta Kraju, ISBN 978-83-254-0449-9

Cieśliński Roman: Krótkookresowe zmiany wielkości przewodności właściwej w wodach jeziora Gardno, w: Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, 2009, Polish Limnological Society, ISBN 978-83-910381-8-5

Cieśliński Roman, Machowski Robert, Ruman Marek: Podobieństwa i różnice cech fizyczno-chemicznych wód dolnego i górnego biegu Piaśnicy, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 481-489

Cieśliński Roman: Wielkość ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego dostających się do wód jezior Słowińskiego Parku Narodowego, w: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w Polskich Parkach Narodowych, 2009, Kampinoski Park Narodowy, ISBN 978-83-7585-070-3, ss. 125-138

Cieśliński Roman: Wielkość stężeń i ładunków biogenów dostarczanych do wód jeziora Łebsko, w: Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, 2009, Polish Limnological Society, ISBN 978-83-910381-8-5, ss. 45-51

Cieśliński Roman, Ruman Marek, Machowski Robert [i in.]: Wpływ działalności człowieka na zmiany sieci hydrograficznej w zlewni rzeki Płutnicy (zlewisko Zatoki Puckiej), w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 199- 210

Cieśliński Roman: Wpływ uwarunkowań geograficznych na kierunek i natężenie przepływu w ciekach przymorskich, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978- 83-7531-028-3, ss. 74-80

Cieśliński Roman: Zmiany stężeń i ładunków związków biogenicznych w wodach dopływających do jeziora Gardno, w: Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniajacego się środowiska, 2009, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego [etc.], ISBN 978-83-61644-05-7, ss. 79-91

Drwal Jan, Cieśliński Roman: Trwałość środowiska słonawego w wodach akwenów stojących wód wybrzeża południowego Bałtyku, w: Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku: przyczyny, uwarunkowania i skutki, 2009, Wydawnictwo Tekst, ISBN 978-83-7208-019-6, ss. 7-15

Ellwart Aleksandra, Cieśliński Roman: Gospodarka polderowa w zlewniach wybranych jezior przybrzeżnych, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978- 83-7531-028-3, ss. 254-258

Sikora Magda, Cieśliński Roman, Bogdanowicz Robert: Wyspy Gdańska jako efekt przekształceń sieci hydrograficznej w zachodniej części delty Wisły, w: Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, ss. 133-137

Woszczyk Michał, Cieśliński Roman: Groundwater intrusions of salt waters to coastal lakes - new insights from lake Sarbsko (Gardno-Łeba Coastal Plain), w: Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, 2009, Polish Limnological Society, ISBN 978-83-910381-8-5, ss. 243-244

Artykuły z czasopism

Cieśliński Roman, Wysińska Alicja, Ogonowski Piotr: Charakterystyka fizycznolimnologiczna jeziora Modła i Smołdzińskiego, w: Annual Set The Environment Protection, vol. 11, 2009, ss. 1291-1306

Cieśliński Roman, Machowski Robert, Ruman Marek: Charakterystyka fizykochemiczna wód rozlewiska Bobrka w strefie górniczych osiadań terenu (Wyżyna Śląska), w: Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, nr 40, 2009, ss. 19-28

Cieśliński Roman: Differences in chloride concentration in the outlets of rivers and canals in the southern Baltic coastal region during normal and extreme weather conditions, w: Folia Geographica. Series Geographica-Physica, vol. 40, 2009, ss. 105- 116

Cieśliński Roman: Extreme changes in salinity levels in the waters of coastal lakes in Poland, w: Limnological Review, vol. 9, nr 2/3, 2009, ss. 73-80

Cieśliński Roman, Drwal Jan, Chlost Izabela: Sea water intrusions to the Lake Gardno, w: Baltic Coastal Zone, vol. 13, 2009, ss. 85-98

Cieśliński Roman, Olszewska Alicja: Specyfika hydrochemiczna wód jeziora Modła wynikająca z uwarunkowań geograficznych, w: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna, vol. 60, 2009, ss. 81-94

Woszczyk Michał, Cieśliński Roman, Spychalski Waldemar: Geochemistry of surface sediments of a coastal lake Sarbsko (northern Poland), w: Studia Quaternaria, vol. 26, 2009, ss. 41-53

Materiały konferencyjne

Cieśliński Roman, Bogdanowicz Robert, Drwal Jan: The impact of seawater intrusions on water quality in small coastal freshwater basins, w: Hydrological extremes in small basins: 12th Biennial International Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), Kraków, Poland, 18-20 September 2008: proceedings / Chełmicki W., Siwek J. ( red. ), Technical Document in Hydrology, nr 84, 2009, IHP UNESCO, ss. 69-74

 

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2019