Zakład Hydrologii Badania naukowe Publikacje dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Publikacje - dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

 1. Jereczek–Korzeniewska K., w druku, Kartograficzny zapis zmian sieci hydrograficznej na obszarze Wysoczyzny Puckiej w okresie od XIX do XX wieku, w: W. Florek (red.) Geologia Pobrzeża i Geomorfologia Południowego Bałtyku, AP w Słupsku, Słupsk.
 2. Jereczek–Korzeniewska K., Woźniak E. w druku, Wahania poziomu wody na torfowisku wysokim typu bałtyckiego Czarne Bagno w Pradolinie Redy-Łeby, w: W. Florek (red.) Geologia Pobrzeża i Geomorfologia Południowego Bałtyku, AP w Słupsku, Słupsk.
 3. Jereczek–Korzeniewska K., Chlost I., Fac-Beneda J., w druku, Różnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich i Wielkich, w: A. Kozak (red.) Wody delty Wisły. Natura i kultura, wyd. FRUG Gdańsk.
 4. Jereczek–Korzeniewska K., Chlost I., Fac-Beneda J., w druku, Walory krajobrazowe i kulturowe wodnych układów Żuław Elbląskich, w: A. Kozak (red.) Wody delty Wisły. Natura i kultura, wyd. FRUG Gdańsk.
 5. Jereczek–Korzeniewska K., w druku, Wypływy wód podziemnych w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej, w: W. Florek & M. Majewski (red.) Geologia Pobrzeża i Geomorfologia Południowego Bałtyku, AP w Słupsku, Słupsk (2010).
 6. Jereczek–Korzeniewska K., Olszak I.J., w druku, Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacji osadnictwa na zachodnim brzegu Doliny Dolnej Wisły w okresie od V wieku p.n.e. do V wieku n.e., Środowisko przyrodnicze, gospodarka i kultura symboliczna w V wieku p.n.e. do VII wieku n.e., Białowieża (2010).
 7. Jereczek-Korzeniewska K., Drwal J., 2012, Umgebungsbedingungen des Standortes der fruehen Siedler in der Grenzzone am Beispiel der Upland Gdańsk Sopot Siedlung, Deutsch-Polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur, in: ed. Gilbert H. Goernig, XI Schriften Reisen der Danziger Naturforschende Gesellschaft und GTN.
 8. Jereczek–Korzeniewska K., Jegliński W., 2011, The Late Glacial and Holocene development of valley network In the Puck Morainic Plateau, Geologiia Vol. 53. No 1(73.p. 10-14).
 9. Jereczek–Korzeniewska K., Olszak I.J., 2010, Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacji osadnictwa na zachodnim brzegu Doliny Dolnej Wisły w okresie od V wieku p.n.e. do V wieku n.e., Środowisko przyrodnicze, gospodarka i kultura symboliczna w V wieku p.n.e. do VII wieku n.e., Białowieża.
 10. Jereczek–Korzeniewska K., 2010, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej na przykładzie sopockiego grodziska, 10 Niemiecko-Polskie Spotkanie Nauki i Kultury w Jednoczącej się Europie – „Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku”, GTN - NFG, Gdańsk.
 11. Jereczek–Korzeniewska K., 2010, Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego osadnictwa na krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej, w: W. Florek (red.) Geologia i Geomorfologia Południowego Bałtyku, AP w Słupsku, Słupsk, s. 37 – 47.
 12. Jereczek–Korzeniewska K., Olszak I.J., 2009, Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacyjny osadnictwa neolitycznego w rejonie Tczew-Gorzędziej, w L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, tom 2, seria wyd. SAS, Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 70 – 77.
 13. Jereczek–Korzeniewska K., Grudzka M., 2009, Wypływy wód podziemnych w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej, w J. Fac-Beneda, R. Bogdanowicz (red.) Obieg wody i materii zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 407 – 413.
 14. Jereczek–Korzeniewska K., 2009, Hydromorfologiczna waloryzacja cieków Wysoczyzny Gdańskiej a Ramowa Dyrektywa Wodna, w J. Fac-Beneda, R. Bogdanowicz (red.) Obieg wody i materii zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 122 – 128.
 15. Jereczek–Korzeniewska K., 2008, Quaternary basement and morphogenesis of valley network of Puck morainic plateau, Cartographical Approach of the Morphotectonic of European Lowland Area, edited by: Graniczny, F. Brose, J. Piotrowski & W. Zuchiewicz – Morphotectonic Map of European Lowland Area within the Marie Curie Programme “Transfer of Knowledge” in the Sixth Framework Programme, PGI, p.63 – 67.
 16. Jereczek-Korzeniewska K., 2008, Hydrograficzne przekształcenia obszarów wysoczyznowych Pobrzeża Kaszubskiego, w: E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk, M. Mazur (red.) Współczesne problemy badawcze geografii polskiej –Geografia Fizyczna, Dokumentacja Geograficzna nr 37, PAN IG i PZ, s.20 -28, Warszawa (2008).
 17. Jereczek-Korzeniewska K., 2008, Podłoże czwartorzędu i morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej, w: W. Florek & J. Kaczmarzyk (red.) Współczesne problemy geomorfologii – paleogeograficzne aspekty rozwoju rzeźby, Landform Analysis, Vol. 9, s.236 - 241 (2008)
 18. Jereczek-Korzeniewska K., 2008, Geomorfologiczne uwarunkowania wczesnośredniowiecznego osadnictwa na krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej na przykładzie grodziska Sopotu, w: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 12 – 14.06.2008.
 19. Jereczek–Korzeniewska K., Olszak I., 2007, Morfologia i geneza doliny Gizdepki w obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich, w: R. Sołtysik (red.) Systemy dolinne i ich funkcjonowanie, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Nr 16 (2007), s.229 – 240, Kielce.
 20. Jereczek–Korzeniewska K., 2007, Hydromorfologiczna waloryzacja cieków odwadniających Wysoczyznę Gdańską (na przykładzie Potoku Oliwskiego), w: M. Kistowski & B. Korwel-Lejkowska (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XIX, s.209-218, Gdańsk – Warszawa.
 21. Jereczek-Korzeniewska K., Jegliński W., Kurek M., 2007, Environmental conditions of the early Medieval fortified settlement in Sopot, edited by: M. Makohonienko, D. Makowiecki & Jolanta Czerniawska in AEA – Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Environment and Human Culture, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 12 – 15.09.2007.
 22. Jereczek–Korzeniewska K., Moszczyńska – Brożyna K., 2007, Rozwój funkcji portowo-przemysłowych a obszary NATURA 2000 na terenie miasta Gdańska, w: A. Kostrzewski & A. Andrzejewska (red.) Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów NATURA 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s.319-326, Warszawa.
 23. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Hydromorfologiczna waloryzacja cieków miasta Sopot, w: R. Sołtysik i R. Suligowski (red.) Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom I Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, s.125-134, Kielce 2007.
 24. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Zmiany sieci hydrograficznej w zlewni Potoku Oliwskiego, w: R. Sołtysik i R. Suligowski (red.) Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom I Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, s.115-124, Kielce.
 25. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Rola człowieka w zmianach hydrograficznych, w: J. Fac-Beneda, R. Cieśliński (red.) Wody słonawych podmokłości delty Redy i Zagórskiej Strugi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 41 – 50, Gdańsk.
 26. Jereczek-Korzeniewska K., Jegliński W., Kurek M., 2007, Environmental conditions of the early Medieval fortified settlement in Sopot, edited by: M. Makohonienko, D. Makowiecki & Jolanta Czerniawska in AEA – Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology, Environment and Human Culture, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Vol.3, p.178 - 181, Poznań.
 27. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej i jej wpływ na kształtowanie wybrzeży Zalewu Puckiego, 2007, Materiały konferencyjne - Geodynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku, Gdynia.
 28. Jereczek-Korzeniewska K., Olszak I.J., 2007, Geomorfologia wschodniej części Kępy Puckiej, w: W. Florek (red.) Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku 7, Akademia Pomorska w Słupsku, s. 303 – 311, Słupsk.
 29. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Hydromorfologiczna waloryzacja cieków miasta Sopot, w: Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom I Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kielce, 29.08 – 2.09.2007.
 30. Jereczek-Korzeniewska K., 2007, Morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej i jej wpływ na kształtowanie wybrzeży Zalewu Puckiego, 2007, Materiały konferencyjne - Geodynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku, Gdynia, 20.09.2007.
 31. Jereczek–Korzeniewska K., Cieśliński R., 2006, Antropopresja a stosunki wodne zlewni Potoku Oliwskiego, w: L. Krzysztofiak (red.) Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 286-296, Warszawa.
 32. Jereczek–Korzeniewska K., Cieśliński R., 2006, Geoekosystemy jeziorne miasta Gdańska, w: L. Krzysztofiak (red.) Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 276-285, Warszawa.
 33. Jereczek–Korzeniewska K., Cieśliński R., 2005, Абиотическая обусловленность функционирования водосборного бассейна Потока Стшижа, [w:] Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии, Uniwersytet Białoruski, Mińsk, c. 108 – 109.
 34. Jereczek–Korzeniewska K., 2005, Stan zabudowy hydrotechnicznej na rzece Łupawie, w: J.P. Girjatowicz i C. Koźmiński (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Szczecin, 10 – 15.05.2005.
 35. Jereczek–Korzeniewska K., Olszak I., 2005, Morfologia i geneza Potoku Błązikowskiego, w: A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.) Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Zjazd Geomorfologów Polskich, s.325 – 333, Kraków.
 36. Jereczek–Korzeniewska K., 2005, Stan zabudowy hydrotechnicznej na rzece Łupawie, w: J.P. Girjatowicz i C. Koźmiński (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Inst. Nauk o Morzu i PTG, Oddz. w Szczecinie, s.51 – 57, Szczecin.
 37. Fac-Beneda J., Jereczek K., 2004, Aus der Geschichte der Wurten auf dem Weichselmarschland, Deutsch-Polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur, in: ed. Gilbert H. Gornig, VI Schriften Reisen der Danziger Naturforschende Gesellschaft und Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s.124 – 135.
 38. Cieśliński R., Jereczek–Korzeniewska K., 2004, Wpływ warunków regionalnych i lokalnych na funkcjonowanie zlewni potoku Strzyża, w: A. Kostrzewski & R. Kolander (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej anptropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 240 – 249, Poznań.
 39. Fac-Beneda J., Jereczek K., Magierska S., 2003, Struktura hydrograficzna zlewni Łupawy, w: A. Kostrzewski & J. Szpikowski (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.150 – 154.
 40. Jereczek-Korzeniewska K., Cieśliński R., 2003, The abiotic conditions of deltaic lake ecosystem (on the example of the Druzno Lake catchment), Journal of Water and Land Development, No 7, Polish Academy of sciences, Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture, Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, 33-47.
 41. Fac-Beneda J., Jereczek K., Magierska S., 2003, Struktura hydrograficzna jako efekt uwarunkowań fizyczno-geograficznych, w: A. Kostrzewski & J. Szpikowski (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.139 – 149.
 42. Drwal J., Jereczek K., 2002, Veranderungen der Wasserverhaltnisse im Weichseldelta in der historischen Zeit, Deutsch-Polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur, in: ed. Gilbert H. Goernig, V Schriften Reisen der Danziger Naturforschende Gesellschaft und GTN (Gdańskie Towarzystwo Naukowe), s.112 – 128.
 43. Fac-Beneda J., Jereczek K., Drwal J., 2001, Zarys paleohydrografii delty Wisły w zmieniających się warunkach hydroklimatycznych i antropogenicznych, w: A. Kostrzewski (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, Ochrona, Edukacja, Poznań.
 44. Bogdanowicz R., Borowiak M., Drwal J., Fac-Beneda J., Jereczek K., 2000., Interpretacja ewolucji środowiska równin aluwialnych w warunkach silnej presji człowieka, w: Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim, GTN, Gdańsk.
 45. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Puck (N-34-37-D), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 46. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Jastarnia (N-34-38-C), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 47. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Hel (N-34-50-B), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 48. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stężyca (N-33-72-B), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 49. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Ustka (N-33-58-B), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 50. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Potęgowo (N-33-59-D), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 51. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Smołdzino (N-33-59-A), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 52. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Główczyce (N-33-59-B), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 53. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Cewice (N-33-60-C), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 54. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Miastko (N-33-70-D), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 55. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Kramarzyny (N-33-71-C), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 56. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Koczała (N-33-83-A), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 57. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzeczenica (N-33-83-C), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 58. Jereczek - Korzeniewska K., 2013., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Kamień Krajeński (N-33-96-A), Główny Geodeta Kraju POLKART, Rzeszów - Warszawa.
 59. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Miastko (N-33-70-D), POLKART – POLKOM, Warszawa.
 60. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Kramarzyny (N-33-71-C), POLKART – POLKOM, Warszawa.
 61. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Koczała (N-33-83-A), POLKART – POLKOM, Warszawa.
 62. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Rzeczenica (N-33-83-C), POLKART - POLKOM, Warszawa.
 63. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Kamień Krajeński (N-33-96-A), POLKART - POLKOM, Warszawa.
 64. Jereczek - Korzeniewska K., 2009., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Jastarnia (N-34-38-C), POLKART – POLKOM, Warszawa.
 65. Jereczek - Korzeniewska K., 2007., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Tolkmicko (N-34-64-A), PRYZMAT, Częstochowa.
 66. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Ustka (N-33-58-B), POLKART, Warszawa.
 67. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Potęgowo (N-33-59-D), POLKART, Warszawa.
 68. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Cewice (N-33-60-C), POLKART, Warszawa.
 69. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Stężyca (N-33-72-B), POLKART, Warszawa.
 70. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Suchy Dąb (N-34-62-B), GEPOL, Poznań.
 71. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdańsk - Sobieszewo (N-34-50-D), GEPOL, Poznań.
 72. Jereczek - Korzeniewska K., 2006., Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdańsk - Osowa (N-34-49-D), GEPOL, Poznań.
 73. Jereczek - Korzeniewska K., 2005., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Puck (N-34-37-D), GEOMAT, Poznań.
 74. Jereczek - Korzeniewska K., 2005., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdańsk - Osowa (N-34-49-D), GEOMAT, Poznań.
 75. Jereczek - Korzeniewska K., 2005., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Smołdzino (N-33-59-A), POLKART, Warszawa.
 76. Jereczek - Korzeniewska K., 2005., Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Główczyce (N-33-59-B), POLKART, Warszawa.

 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018