Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukowePublikacjedr Ewa Woźniak

Publikacje dr Ewy Woźniak

Publikacje dr Ewy Woźniak

1 Bogdanowicz R., Olszewska A., Drwal J., Woźniak E., 2010, Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) do oceny hydrograficznych uwarunkowań wielkości dostawy zanieczyszczeń w zlewniach młodoglacjalnych na przykładzie zlewni Borucinki, w: Woda w badaniach geograficznych, T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Kielce.
2 Woźniak E., Drwal J., Bogdanowicz R., Olszewska A., 2009, Hydrograficzne uwarunkowania transportu i akumulacji zanieczyszczeń wód w małej zlewni młodoglacjalnej, [w:] Obarska – Pempkowiak H. (red.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ekologiczna, Materiały, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Monografie, nr 56, s. 411 – 420.
3 Woźniak E., 2009, Rola elementów jednostkowej struktury hydrograficznej obszaru endoreicznego w kształtowaniu obiektów hydrograficznych, [w:] Bogdanowicz R., Fac – Beneda J., (red.) Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego, Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, FRUG, Gdańsk, s. 167 – 176.
4 Woźniak E., 2009, Jednostkowa struktura hydrograficzna systemów endoreicznych, [w:] Bogdanowicz R., Fac – Beneda J., (red.) Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego, Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, FRUG, Gdańsk, s. 236 – 238
5 Krysiak J., Wylandowska E., Woźniak E., 2009, [w:] Bogdanowicz R., Fac – Beneda J., (red.) Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego, Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, FRUG, Gdańsk, s. 128 – 132.
6
7 Fac – Beneda J., Woźniak E., 2009, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-71-D Tuchomie, Polkart Warszawa, Geokart – International Rzeszów (10 %).
8 Fac – Beneda J., Woźniak E., 2009, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-83-B Lipnica, Polkart Warszawa, Geokart – International Rzeszów (10 %).
9 Hryniszak E., 2007 Rozlewiska i zastoiska, w: Fac – Beneda J., Cieśliński R., red. Wody słonawych podmokłości delty Redy i Zagórskiej Strugi, 2007, GTN, FRUG, Gdańsk, s. 87 – 92.
10 Drwal J., Hryniszak E., 2007, Wewnętrzna struktura hydrograficzna obszaru endoreicznego „Linia”, [w:] Michalczyk Z. (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, 194 - 202.
11 Fac – Beneda J., Hryniszak E., Wypływy wód podziemnych wzdłuż dolnych krawędzi pradolinnych, [w:] Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Źródła – środowiskowe aspekty badań, 20 – 22.09.2006; Łódź, s. 129 – 135.
12 Hryniszak E., 2006, Funkcje zagłębień bezodpływowych w terenie młodoglacjalnym i hydrologiczne uwarunkowania występowania obszaru bezodpływowego „Linia”, [w:]
13 L. Krzysztofiak (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Biblioteka Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 343 – 350. 
14 Drwal J., Cysewski A., Hryniszak E., 2005, Ocena Wpływu wprowadzanych ścieków o podwyższonej temperaturze z IP Kwidzyn – S.A. na rzekę Wisłę, ekspertyza, Gdańsk. 130 strony (40 %) 
15 Cieśliński R., Drwal J., Hryniszak E., Magierska S., Błaszkowski J., Cysewski A., 2004, Sprawozdanie końcowe z projektu badań nt. Wpływ sąsiedztwa Zatoki Puckiej na stosunki wodne rezerwatu Beka, Katedra Hydrologii UG, Gdańsk, 94 strony (30 %). 
16 Drwal J., Cieśliński R., Hryniszak E., 2004, Rezerwat Beka – specyficzny geoekosystem południowo bałtyckiego wybrzeża Bałtyku, [w:] Kostrzewski A., Kolander R. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Bibliotek Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Poznań, s. 86 – 97.
17 Hryniszak E., Magierska S., 2003, Zmiany sieci hydrograficznej na terenie Rezerwatu Beka – u ujścia do Zatoki Puckiej, w: Ewolucja Pojezierzy i Pobrzeży Południowobałtyckich, red. Gołębiewski R., Gdańsk, s. 79 - 86. 
18 Hryniszak E., 2003, Rzeka jako szansa i obowiązek dla miasta na przykładzie Odry w Kędzierzynie – Koźlu, w: Śmigielska M., Słodczyk J. (red.) Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, PTG – oddział Opole - Uniwersytet Opolski Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, s. 47 – 52. 
19 Drwal J., Hryniszak E., 2003, Hydrologiczne funkcje zagłębień bezodpływowych w terenach młodej akumulacji lodowców skandynawskich, [w]: Kostrzewski A. (red.) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody, uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Poznań, 127 – 137.

Ostatnio modyfikowane: 26.02.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022