Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiBadania naukoweProjekty badawczeBadania Własne

Badania Własne

ROK

TYTUŁ PROJEKTU

KIEROWNIK PROJEKTU

GŁÓWNY WYKONAWCA

2012

Krótkoterminowa zmienność sytuacji hydrologicznej na obszarze rezerwatu Słone Łąki

mgr Joanna Jokiel

2012

Hydrologiczny model migracji substancji biogenicznych w różnie użytkowanych zlewniach młodoglacjalnych

mgr Łukasz Pietruszyński

2011

Hydrologiczne i hydrograficzne uwarunkowania zmienności ładunku wybranych substancji chemicznych w ciekach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

mgr Zuzanna Krajewska

2011

Wpływ sztucznych zbiorników retencyjnych na jakość wód cieków oraz transformację fali wezbraniowej na obszarach zurbanizowanych

mgr Alicja Olszewska

mgr Łukasz Pietruszyński

2010

Zastosowanie modelu zlewni rzecznej w badaniach przyczyn zmian jakości wody na przykładzie zlewni Zbrzycy (dorzecze Brdy)

prof. UG dr hab. Robert Bogdanowicz

mgr Alicja Olszewska

2010

Rozwój stosunków wodnych Pobrzeża Kaszubskiego pod wpływem przekształceń naturalnych i antropogenicznych

dr Katarzyna Jereczek - Korzeniewska

2009

Rola jezior w kształtowaniu odpływu ładunku zanieczyszczeń w zlewni dolnej Zbrzycy

prof. dr hab. Jan Drwal

mgr Alicja Olszewska

2008

Hydrologiczne i hydrochemiczne cechy wody naturalnych wypływów wód podziemnych na obszarach młodoglacjalnych

dr Joanna Fac - Beneda

mgr Jerzy Błaszkowski

2008

Przekształcenia stosunków wodnych w pasie pobrzeży i pojezierzy Południowego Bałtyku w czasach historycznych

dr Katarzyna Jereczek - Korzeniewska

stud. Marcin Grudzka

2008

Geograficzne uwarunkowania dynamiki reżimu hydrochemicznego wód powierzchniowych wybrzeża południowego Bałtyku na przykładzie jezior Słowińskiego Parku Narodowego

dr Roman Cieśliński

stud. Łukasz Chromniak
Aleksandra Ellwart
Alicja (Wysińska) Olszewska
Piotr Ogonowski
Rafał Rurka

2008

Wpływ wezbrań na jakość wód oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń w wybranych ciekach Przymorza

prof. UG dr hab. Robert Bogdanowicz

mgr Zuzanna Krajewska

2007

Dofinansowanie na wyjazd na międzyarodową konferencję naukową w Dubrowniku (Chorwacja) "Waters in protected areas"

prof. UG dr hab. Robert Bogdanowicz

2007

Zmiany rzeźby terenu i stosunków wodnych pod wpływem budowy i funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych na obszarach wysoczyznowych Pobrzeża Kaszubskiego

dr Katarzyna Jereczek - Korzeniewska

stud. K. Łękawska
A. Dąbrowska

2007

Rola wybranych jezior przybrzeżnych Polski w transformacji jakości wody do nich dopływajacych

dr Roman Cieśliński

mgr inż. Artur Cysewski

2006

Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego

dr Joanna Fac - Beneda

mgr Ewa Hryniszak
mgr inż. Artur Cysewski
mgr Jerzy Błaszkowski

2006

Paleohydrografia strefy krawędziowej wysoczyzny gdańskiej

dr Katarzyna Jereczek - Korzeniewska

stud. M. Kurek

2005

Hydrologiczne funkcje elementów struktury hydrograficznej w zlewniach młodoglacjalnych

dr Joanna Fac - Beneda

prof. dr hab. Jan Drwal
mgr Ewa Hryniszak

2004

Wpływ siły i intensywności intruzji wód morskich na kształtowanie się składu fizyczno-chemicznego wód interstycjalnych w wybranych systemach jeziornych o odmiennych układach hydrograficznych strefy pobrzeża południowego Bałtyku

dr Roman Cieśliński

2004

Hydrologiczne funkcje elementów struktury hydrograficznej w zlewniach młodoglacjalnych

dr Joanna Fac - Beneda

2003

Elementarna struktura hydrograficzna wybranych zlewni Pojezierza Pomorskiego

dr Joanna Fac - Beneda

2002

Analiza typów reżimów i modeli potamicznego transportu biogenów na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich

dr Robert Bogdanowicz

2002

Struktura hydrograficzna wschodniej części delty Wisły jako kryterium oceny przemian stosunkow wodnych

dr Joanna Fac - Beneda

2000

Ocena wpływu uwarunkowań hydrologicznych na transport biogenów Wisłą i rzekami Przymorza do Bałtyku

dr Robert Bogdanowicz

1999

Rozwój delty Wisły pod wpływem długotrwałej i zmieniającej się antropopresji

dr Joanna Fac - Beneda

1999

Wpływ wód Bałtyku na zmienność wybranych wskaźników fizyko-chemicznych w wodach jezior przybrzeżnych na przykładzie jeziora Druzno

prof. dr hab. Jan Drwal

1999

Próba oceny wpływu zanieczyszczeń autochtonicznych oraz procesów samooczyszczania się na zmiany jakości wody w dolnym biegu Wisły

dr Robert Bogdanowicz

1998

Przemiany stosunków wodnych w delcie Wisły w warunkach silnej antropopresji

dr Robert Bogdanowicz

mgr Joanna Fac - Beneda

1997

Stan jakości wód w basenie jeziora Druzno w aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń punktowych i obszarowych

prof. dr hab. Jan Drwal

1997

Struktura bilansu zanieczyszczeń w basenie jeziora Druzno w aspekcie oddziaływania czynników hydrologicznych i hydrometeorologicznych

prof. dr hab. Jan Drwal

dr Robert Bogdanowicz

1996

Rozpoznanie i ocena wpływu intruzji morskich i zanieczyszczeń związkami biogennymi na stan jakości wód powierzchniowych zlewni Zalewu Wiślanego

dr Robert Bogdanowicz

1995

Rozpoznanie i ocena wpływu intruzji morskich i zanieczyszczeń związkami biogennymi na stan jakości wód powierzchniowych zlewni Zalewu Wiślanego ze szczególnym uwzględnieniem ujściowych odcinków cieków żuławskich

dr Robert Bogdanowicz

Ostatnio modyfikowane: 18.02.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022