Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Karta pracownika Katedry Hydrologii - dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Imię i nazwisko

Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Tytuł/stopień naukowy

doktor

Adres do korespondencji

Katedra Hydrologii UG

ul. Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

Numer pokoju

B 328

Telefon

58 / 523 65 28 wew. 65 28

Email

geokjk@univ.gda, pl

Pełnione funkcje

- Funkcja koordynatora Uniwersyteckiego Programu Geograficznego przy II LO w Gdyni.

- Funkcja koordynatora - zajęcia terenowe w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

- Współpraca przy organizacji wycieczki hydrograficznej „Zmiany hydrograficzne w Delcie Wisły” w ramach BFN.

- Targi Akademia.

- Opieka nad księgozbiorem Katedry Hydrologii Instytutu Geografii.

- Udział w pracach komisji i recenzowanie publikacji pokonferencyjnej Studenckiego Koła Geografów XXXIV Zjazdu Geografów „Panta rhei”

- Ława encyklopedystów „Encyklopedia Gdańska”.

Zainteresowania badawcze

- paleogeografia (paleohydrografia, paleohydrologia); naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych terenów młodej akumulacji plejstoceńskich lodowców skandynawskich;

- geomorfologia dolin rzecznych;

- analiza środowiska przyrodniczego; interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów Pomorza;

- paleogeograficzne rekonstrukcje środowisk fluwialnych i limniczno-bagiennych;

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby

podróże, turystyka (jazda na rowerze), sport (szermierka, gry zespołowe, tenis), psychologia, kino, .

 

Ostatnio modyfikowane: 09.05.2018