Zakład Hydrologii O Zakładzie Hydrologii Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Roman Cieśliński

Udział w projektach badawczych - dr. hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw.

1.  Kierowanie projektem badawczym nt. „Stan jakości wód w basenie jeziora Druzno w aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń punktowych i obszarowych” - dofinansowanie z WFOŚiGW w Elblągu (1997r.)

2.  Kierowanie projektem badawczym nt. „Próba oceny oddziaływania odpływu zanieczyszczeń z terytorium miasta Elbląg na jakość wód bezpośrednich odbiorników tego odpływu” – dofinansowanie z WFOŚiGW w Elblągu (1998r.)

3.  Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Przemiany stosunków wodnych w delcie Wisły w warunkach silnej antropopresji” (BW nr 1240 – 5 – 0015 – 8) – 1998r.

4.  Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Środowisko geograficzne Zatoki Elbląskiej i jej otoczenia” – sfinansowane przez Ecotone sc w Sopocie (1998r.)

5.  Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Wpływ wód Bałtyku na zmienność wybranych wskaźników fizyko – chemicznych w wodach jezior przybrzeżnych na przykładzie jeziora Druzno” (BW nr 1240 – 5 – 0164 – 9) – 1999r.

6.  Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Paleohydrografia delty Wisły w okresie poprzedzającym ingerencje człowieka” – 2000r.

7.  Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Ocena zagrożeń rezerwatu jeziora Druzno dopływem zanieczyszczeń abiotycznych” – dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie (2001r.)

8.  Kierowanie projektem badawczym nt. „Oddziaływanie wód lagunowych i morskich na jakość wody ujściowych odcinków wybranych obiektów hydrograficznych” (BW nr 1240 – 5 – 0089 – 2) – 2002r.

9.  Kierowanie projektem badawczym nt. „Określenie zmienności składu chemicznego wód interstycjalnych jezior przybrzeżnych polskiej strefy brzegowej w układzie czasowym i przestrzennym” (BW nr 1240 – 5 – 0122 – 3) – 2003r.

10. Współuczestnictwo w realizacji programu badawczego nt. „Wpływ sąsiedztwa Zatoki Puckiej na stosunki wodne rezerwatu Beka” – dofinansowanie z ECOFUNDUSZ w Warszawie, współpraca z OTOP odział Gdańsk (2002 – 2004r.).

11. Kierowanie projektem badawczym nt. „Wpływ siły i intensywności intruzji wód morskich na kształtowanie się składu fizyczno – chemicznego wód interstycjalnych w wybranych systemach jeziornych o odmiennych układach hydrograficznych strefy pobrzeża południowego Bałtyku” (BW nr 1240 – 5 – 0042 – 4) – 2004r.

12. Kierowanie projektem badawczym nt. „Rola wybranych jezior przybrzeżnych Polski w transformacji jakości wód do nich dopływających” (BW nr 1530 – 5 – 0117 – 7) – 2007r.

13. Współuczestnictwo w realizacji projektu własnego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki nt. „Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności składu chemicznego osadów jeziora Sarbsko” – lata 2007/2008

14. Kierowanie projektem badawczym nt. „Geograficzne uwarunkowania dynamiki reżimu hydrochemicznego wód powierzchniowych wybrzeża południowego Bałtyku na przykładzie jezior Słowińskiego Parku Narodowego” (BW nr 1530 – 5 – 0280 – 8) – 2008r.

15. Kierownictwo w realizacji projektu własnego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki nt. „Rola jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża Bałtyku południowego w transformacji jakości wód do nich dopływających na przykładzie jeziora Łebsko i Gardno” – lata 2008 – 2010.

16. Kierowanie projektem badawczym nt. „Geograficzne uwarunkowania jakości wód powierzchniowych wybrzeża południowego Bałtyku na przykładzie jezior Słowińskiego Parku Narodowego” (BW nr) – 2009r.

17. Kierowanie projektem badawczym nt. „Rola jezior Słowińskiego Parku Narodowego w transformacji jakości wód do nich dopływających” współfinansowanym przez WFOŚiGW w Gdańsku nr projektu D/210/50/2009 – 2009 rok

18. Kierowanie projektem badawczym nt. „Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej wód powierzchniowych wybrzeża południowego Bałtyku” (BW nr G115 – 5 – 0519 – 0) – 2010r.

19. Uczestnictwo w projekcie badawczym (I, II i III etap) kierowanym przez PROEKO w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni mającym na celu opracowanie raportów OOŚ dotyczących torów wodnych na Martwej Wiśle i Motławie oraz na Wiśle Śmiałej – 2010 rok

20. Kierowanie projektem badawczym nt. „Wykonanie planów batymetrycznych jeziora Ptasi Raj oraz jeziora Karaś” na zlecenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB Oddział Morski w Gdyni w ramach Projektu nr UDA.RPPM.05.03.00-00-001/09-00 „Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu” współfinansowanego przez środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – 2011 rok.

20. Uczestnictwo w projekcie badawczym kierowanym przez PROEKO w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nt. „Ustrój hydrologiczny Zalewu Wiślanego i prognoza jego zmian pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz toru wodnego i składowania refulatu na Zalewie Wiślanym”, w ramach pracy: Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 2012 rok

21.  Opinia dotycząca analizy bezpośredniego zagrożenia powodzią działek 681, 682, 223, Obręb Rowy, Gmina Ustka, Powiat Słupsk, Województwo Pomorskie, Gdańsk-Słupsk – 2012 rok.

22.  Ekspertyza techniczna dotycząca podania przyczyny stanu wody na działce nr 237/10 obręb I miasto Sztum oraz przeszkód i zmian w odpływie, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, Gdańsk – 2012 rok.

23. Kierowanie zespołem hydrologów w projekcie badawczym „Renaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich województwa pomorskiego” współfinansowanego w ramach V osi priorytetowej POIiŚ – Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – lata 2012-2013.

24. Ekspertyza dotycząca „Oceny efektywności infrastruktury przeciwpowodziowej, a w szczególności roli systemów polderowych w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obszaru objętego projektem Wisła Śmiała w świetle wyników projektu”, Ekspertyza wykonana w ramach projektu Wisły Śmiałej (nr RPPM.05.03.00-00-001/09-00) „Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oraz wsparty ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zlecona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Oddział Morski z siedzibą w Warszawie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni – 2013 rok.

25. Ekspertyza nt. „Określenie pożądanych stosunków wodnych ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód gruntowych w chronionych ekosystemach Słowińskiego Parku Narodowego”, zlecona przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 2013 rok.

26. Ekspertyza nt. „Określenie pożądanych stosunków wodnych ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód gruntowych w chronionych ekosystemach Wybrzeża Trzebiatowskiego”, zlecona przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 2013 rok.

27. Sprawozdanie ze zlecenia do umowy nr PAŚ/11/2013 dotyczącej konsultacji hydrologicznych i analiz laboratoryjnych wody dla obszarów Natura 2000 Szumleś, Wilcze Błota, Leniec nad Wierzycą, Przywidz, Dąbrówka i Jaćmierz, zleconej przez Vortex Sp. z o.o. w Gdańsku – 2013 rok.

28.  Opracowanie nt. „Specyfika hydrochemiczna i przybliżony bilans fosforu ogólnego i azotu ogólnego jezior Gardno i Łebsko”, zlecone przez Pracownię Przyrodniczą „Pro Natura Pro Homini” z Gdańska – 2014 rok.

29.  Ekspertyza dotycząca naruszenia stosunków  wodnych  na działce nr 633/13 obręb Lubiechnia Wielka poprzez zmianę kierunku odpływu wód opadowych i przekierowania ich oraz ścieków na teren działki 633/13, a także ustalenie wpływu oddziaływania zanieczyszczeń komunalnych zlokalizowanych na działce nr 633/13 na otaczające środowisko - 2014.

30.  Opracowanie hydrologiczne dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie portu rybackiego we Fromborku, zlecone przez Vortex z Gdańska - 2014.

31.  Ekspertyza dotycząca oceny stanu wód jeziora Wielkie Lniska w zakresie możliwości zaklasyfikowania jeziora jako wody stojące, zlecona przez Spółkę Rolno Produkcyjną Solanum z Wielkich Lnisk - 2014.

32.  Ekspertyza w zakresie hydrogeologii na okoliczność ustalenia aktualnych warunków gruntowo – wodnych, cech gruntu oraz dokonania analizy geotechnicznej z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych na nieruchomości Starzyński Dwór, ul. Długa 87/1, zlecona przez Izbę Naukowo – Techniczną w Gdańsku - 2014.

33.  Ekspertyza w zakresie ustalenia czy wybrane działki gruntu na terenie Gminy Gdańsk pokryte są wodami płynącymi, zlecona przez Urząd Miasta w Gdańsku - 2014.

34.  Ekspertyza w zakresie oceny stosunków wodnych i stanu przyrodniczego na działce nr 554/20 w miejscowości Łączyńska Huta, gmina Chmielno, powiat Kartuski, zlecona przez Sąd Rejonowy w Kartuzach - 2014.

35.  Współuczestnictwo w opracowaniu Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042, zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku - 2014.

36.  Kierowanie projektem badawczym dotyczącym opracowania hydrologicznego i hydrochemicznego wybranych siedlisk położonych na obszarach Niecki Skaliskiej, Ostoi Boreckiej i Ostoi Północnomazurskiej, zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie - 2015.

37.  Ekspertyza hydrochemiczna na temat zanieczyszczenia wód rzeki Wąskiej i ich wpływu na środowisko, zlecona przez Sery ICC Pasłęk, Sery ICC Pasłęk - 2015.

38.  Ekspertyza hydrologiczna Łęgu nad Sweliną, zlecona przez Urząd Miasta w Sopocie i Gdyni - 2015.

39.  Ekspertyza nt. Konserwacja rzeki Płoni na terenie powiatu szczecińskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego w km 0+ 000 – 65+000 zadanie częściowe nr 1-3, zlecona przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie - 2015.

40.  Ekspertyza nt. Etap I – modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei jamneńskiej – wrota sztormowe (gmina Mielno, powiat koszaliński), zlecona przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie - 2015.

41.  Ekspertyza nt. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcince (miasto Koszalin), zlecona przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie - 2015.

42.  Ekspertyza nt. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz  z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki. Etap II – zabezpieczenie północno-zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem terenów zabudowanych m. Mielno i Unieście (gmina Mielno, powiat koszaliński), zlecona przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie - 2015.

43.  Ekspertyza dotycząca przedsięwzięcia Remont i konserwacja – rz. Dąbrówka, ubezpieczenie koryta rzeki w km 4+750-5+100, zlecona przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie - 2015.

44.  Ekspertyza dotycząca przedsięwzięcia Udrożnienie rzeki Kowale poprzez odmulenie w km 0+000-7+784, zlecona przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

45.  Ekspertyza dotycząca przedsięwzięcia Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku – potok Olszynka w km 1+751 – 4+816 i 5+310 – 8+979 tj. 6 734 mb, zlecona przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie - 2015.

46.  Opinia hydrologiczna dotycząca stopnia wodnego Kozin na rzece Łupawie w km 82+810 zawierająca wyliczenia przepływów dyspozycyjnych i nienaruszalnych oraz cofki dla rzeki Łupawy w miejscowości Kozin w km 82+810 wykonana na zlecenie Gospodarstwa Rybackiego w Kozinie - 2015.

47.  Ekspertyza w zakresie Oceny i weryfikacji merytorycznej dokumentacji służącej ocenie oddziaływania na środowisko pn. ˝Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku Wieprznica na działkach nr 138/1, 142/2, 139, 140, 148, 226, 160 obręb Wieprznica gm. Kościerzyna˝ w aspekcie uwarunkowań hydrogeologicznych oraz oddziaływania na siedliska przyrodnicze, z uwzględnieniem zmiany stosunków wodnych,  zlecona przez RDOŚ w Gdańsku - 2015.

48.  Koncepcja odnowy pasa wydm w Gdańsku od Nowego Portu do granicy z Sopotem, zlecona przez Urzędu Miasta Gdańsk - 2016.

49.  Opinia o charakterze wód na działce nr 300 położonej w Kowalach, gmina Kolbudy, na zlecenie Sądu Rejonowego w Gdańsku - 2016.

50.  Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na piętrzeniu wód rzeki Łupawy w km 82 +810, na zlecenie Gospodarstwa Rybackiego Kozin - 2016.

51.  Ekspertyza nt. „Ustalenie czy działka numer 9 (tereny basenu Ostrowica IV, okolice Martwej Wisły), położona w Gdańsku, oznaczona w ewidencji gruntów jako Wm (grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi), objęta księgą wieczystą o numerze KW GD1G/00039396/7 jest pokryta wodami powierzchniowymi stojącymi czy wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy prawo wodne oraz ustalenie czy ww. działka jest wyłączona z obrotu cywilnoprawnego w świetle przepisów ustawy prawo wodne”, na zlecenie NOT w Gdańsku - 2016.

52.  Eksperyza nt. „Ocena działań planowanych przez Gminę Miasta Gdańsk w zakresie zagospodarowania wód opadowych oraz propozycja kierunków działań inwestycyjnych zmierzających i koniecznych do poprawy sytuacji w mieście Gdańsku w zakresie osłony przeciwpowodziowej przez podtopieniami od wód opadowych”, na zlecenie Urzędu Miasta Gdańsk - 2016.

53.  Projekt Life+ nt. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej (Life15 CCM/DE/000138)

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2018