Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiDydaktykaPrace dyplomowePRACE MAGISTERSKIE

prace magisterskie na kierunkach Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Prace magisterskie na kierunku Geografia Fizyczna z geoinformacją

ROK TEMAT
2020 Implikacje środowiskowe budowy Przekopu na Mierzei Wiślanej
2020

Zmiany linii brzegowej południowego Bałtyku w strefie zabiegów hydrotechnicznych w zależności od ich wykorzystania

2020

Zmiany stosunków wodnych górnego tarasu wysoczyzny gdańskiej w wyniku antropopresji

2020

Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni rzeki Kamiennej

2020

Zmiany hydrologiczne i hydrobiologiczne tatrzańskich potoków

2020

Ocena oddziaływania zabiegów ochrony czynnej na stosunki wodne rezerwatu Białogóra

2020

Wpływ zmiany klimatu na warunki hydrologiczne w zlewni rzeki Łupawy i Słupi

2020

Wykorzystanie nowoczesnych technik do interpretacji zmian linii brzegowej wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego

2020

Wykorzystanie narzędzi GIS do interpretacji zjawisk ekstremalnych


Prace magisterskie na kierunku Geografia

ROK TEMAT
2019 Zdolności retencyjne wybranych zlewni miejskich
2019 Stosunki wodne torfowiska Kluki
2019 Rola zbiorników retencyjnych  w zmianach ilości i jakości wód Potoku Oruńskiego
2019 Zmienność warunków hydrologicznych w wybranych zlewniach cieków Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
2019 Geograficzne uwarunkowania jakości wody Jarcewskiej Strugi
2019 Zagrożenie powodziowe miasta Elbląg ze strony rzeki Kumieli
2019 Wpływ antropopresji na ekosystem jeziora Rudnickiego Wielkiego
2019 Zagrożenia zasobów wód podziemnych zbiornika 112 (Żuławy Gdańskie), 110 (Reda - Łeba) oraz 114 (Maszewo)
2018 Ramowa Dyrektywa Wodna w wybranych państwach Unii Europejskiej
2018 Stan jakości wód wybranych cieków Gdańska
2018 Wpływ antropopresji na zasoby wodne zlewni Strzyży
2018 Wpływ zróżnicowania wysokości opadów na zagrożenie powodziowe w Gdańsku
2018 Wpływ zagospodarowania terenu  na jakość wód w zlewni Kaczej i Chylonki
2018 Wpływ działalności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  w Oliwie na jakość wód Potoku Rynarzewskiego
2018 Współczesne osady Pisy w Dobrym Lesie  na tle morfogenezy obszaru
2017 Wydajność i cechy fizycznochemiczne wypływów wód podziemnych źródlisk Łyny
2017 Przepływ nienaruszalny Bolszewki i Gościciny w świetle zmian klimatu
2017 Funkcjonowanie i perspektywa ochrony torfowisk  w Polsce
2017 Struktura sieci hydrograficznej w wybranych warunkach środowiska geograficznego Polski
2017 Zmiany stosunków wodnych zlewni jeziora Pusty Staw
2017 Zagrożenia jakości wody rzeki Tugi
2017 Wykorzystanie narzędzi GIS w identyfikacji krążenia wód podziemnych
2017 Przebieg zjawisk lodowych na przykładzie wybranych jezior polskiego wybrzeża południowego Bałtyku
2017 Geomorfoklimatyczny model odpływu zlewni rzeki Łyny
2017 Wpływ warunków hydrometeorologicznych na stan ilościowy i jakościowy wód rzeki Kaczej
2017 Retencja torfu na przykładzie torfowiska Łebskie Bagno
2017 Wypływy wód podzimnych na terenie  Kamiennego Potoku
2016 Wpływ chemizmu wód na zróżnicowanie szaty roślinnej Torfowiska Pobłockiego
2016 Geograficzne uwarunkowania odpływu i jakości wody rzeki Wąskiej
2016 Zmiany sieci hydrograficznej w okolicach Pruszcza Gdańskiego na przestrzeni wieków
2016 Wpływ zagospodarowania terenu na jakość wody  Jeziora Osowskiego i Jeziora Wysockiego
2016 Hydrologiczne i geomorfologiczne uwarukowania funkcjonowania nisz źródliskowych
2015 Stosunki wodne rezerwatu przyrody  Piaśnickie Łąki
2015 Ładunek zanieczyszczeń doprowadzanych  do Zatoki Gdańskiej z terenu Sopotu
2015 Wpływ uwarunkowań geograficznych na odpływ powierzchniowy w dzielnicy górny Wrzeszcz
2015 Wpływ urbanizacji na przebieg i skutki zjawisk hydrologicznych w dzielnicy Śródmieście w Gdańsku
2014 Jakość wód w zlewni Cisówki
2014 Sezonowa zmienność chemizmu wód oczek w zlewni Borucinki
2014 Wpływ jezior przepływowych na transformację jakości wód rzeki Zbrzycy
2014 Wpływ antropopresji na jakość wody w zlewni Jarcewskiej Strugi
2014 Wypływy wód podziemnych w zlewni jeziora Lubowidzkiego
2014 Uwarunkowania hydrometeorologiczne kształtowania odpływu ze zlewni Zbrzycy
2014 Sezonowa zmienność zasolenia w centralnej części delty Wisły
2014 Obieg azotu i fosforu ogólnego w zlewni jeziora Tuchomskiego
2014 Zmiany hydrochemiczne wód w zagłębieniach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego w Mrzezinie
2014 Bioróżnorodność torfowiska Łebskie Bagno a warunki obiegu wody
2014 Warunki formowania się odpływu ze zlewni górskiej na przykładzie rzeki Czarnej
2014 Wpływ warunków naturalnych i antropogenicznych na właściwości fizyczno-chemiczne Potoku Swelina

 

Prace magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna

ROK TEMAT
2020

Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego strefy brzegowej wybranych jezior Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

2020

Charakterystyka terenów zieleni w gminie miejskiej Rumia

2019 Atrakcyjność turystyczna powiatu kościerskiego
2019 Ochrona przeciwpowodziowa w wybranych miastach Polski 
2019 Zmiany  w MPZP Szklanej Góry w gminie Przywidz.
2019 Proces tworzenia analogowych i elektronicznych map nawigacyjnych dla obszaru Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem oprogramowania Caris
2018 Ocena potencjału geoturystycznego  wybranych grodzisk aglomeracji gdańskiej
2018 Rozwój turystyki kajakowej na przykładzie  Drwęcy
2018 Problemy i koncepcje zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym Kanału Raduni.
2018 Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej
2018 Zagospodarowanie i ochrona zieleni miejskiej  na przykładzie dzielnicy Biskupiej Górki.
2018 Środowiskowe uwarunkowania budowy i funkcjonowania elektrowni  jądrowej w Żarnowcu.
2016 Zarządzanie przestrzenią w Krynicy Morskiej
2016 Budowle mostowe na Wiśle na odcinku od Torunia do ujścia
2016 Zagospodarowanie przestrzenne zlewni Strzyży  w XX i na początku XXI wieku
2016 Kształtowanie zieleni miejskiej w przestrzeni Gdańska
2016 Wykorzystanie wody jako źródła energii w województwie pomorskim
2016 Nadwodne przestrzenie publiczne Gdyni
2016 Kierunki zagospodarowaniaprzestrzennego zlewni bezpośredniej Jeziora Ryńskiego i Tałty
2016 Drogi kołowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju
2016 Zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w latach 2004 - 2015
2016 Uwarunkowania przyrodnicze bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch tras w województwie pomorskim
2016 Ruchy masowe jako bariera środowiskowa w procesie planowania przestrzennego Gdyni
2016 Zmiany zagospodarowania zlewni jeziora Głuszyckiego
2016 Wpływ użytkowania terenu na trwałość wybranych  jezior lobeliowych na Pojezierzu Bytowskim
2016 Rewitalizacja Potoku Strzyży i terenów przyrzecznych
2016 Zagospodarowanie przestrzenne parków krajobrazowych województwa pomorskiego i województwa zachodniopomorskiego

 

Ostatnio modyfikowane: 10.11.2020

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022