Zakład Hydrologii 

Zakład HydrologiiDydaktykaPrace dyplomowePRACE LICENCJACKIE

prace licencjackie na kierunkach Geografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Tematy prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia,   III roku na kierunku Geografia

Lp.

Temat pracy dyplomowej

2013

1.

Zmiany linii brzegowej wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego świetle materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych

2.

Charakterystyka hydrologiczna zlewni Narwi

3.

Uwarunkowania zaopatrzenia w wodę aglomeracji gdańskiej

4.

Charakterystyka hydrologiczna zlewni Dunajca

5.

Baza danych obiektów krenologicznych w województwie pomorskim

6.

Charakterystyka hydrologiczna Morza Kaspijskiego

7.

Jakość wód jezior w województwie pomorskim

8.

Miejsce jezior w obszarach Natura 2000

9.

Hydrologiczne aspekty Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi

10.

Gospodarka wodno-ściekowa w Grudziądzu

11.

Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Ełk

12.

Małe elektrownie wodne na Raduni

2014

1.

Zasoby wód podziemnych w granicach województwa pomorskiego

2.

Zasoby wodne zlewni Wdy

3.

Charakterystyka wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego

4.

Zagrożenia powodziowe w delcie Nogatu

5.

Zmiany jakości wody rzek województwa pomorskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

6.

Charakterystyka wybranych jezior Pojezierza Ełckiego

7.

Charakterystyka środowiska geograficznego Biebrzańskiego Parku Narodowego

2015

1.

Stosunki wodne zlewni Piaśnicy

2.

Wpływ Zbiornika Włocławek na środowisko geograficzne

3.

Miejsca inicjowania odpływu na Pojezierzu Kaszubskim

4.

Stosunki wodne strefy brzegowej Pobrzeża Gdańskiego

5.

Budowle hydrotechniczne na rzece Nogat w powiecie malborskim

6.

Wykorzystanie zasobów wody pitnej rejonu Augustowa

7.

Charakterystyka fizyczno - geograficzna Zbiornika Sulejowskiego i jego zlewni

8.

Charakterystyka fizyczno - geograficzna Narwiańskiego Parku Narodowego

9.

Baza danych jakości wód Zatoki Gdańskiej

2016

1.

Charakterystyka fizyczno-geograficzna rejonu ujścia Odry

2.

Miejskie zbiorniki retencyjne na terenie Gdańska

3.

Walory turystyczne Gdyni

4.

Zmiany sieci hydrograficznej zlewni Niechwaszcz

5.

Identyfikacja zagrożeń wód jeziora Niskie Brodno

6.

Zasoby wodne zlewni Słupi

7.

Gospodarka polderowa w Delcie Wisły w granicach województwa pomorskiego

2017

1

Wahania wód gruntowych w rezerwacie „Beka” w 2016 roku

2

Wykorzystanie energetyczne rzeki Raduni

3

Stosunki wodne zlewni rzeki Liwy

4

Rola młyna w Chmielonku na kształtowanie się stosunków wodnych jezior

5

Źródła zanieczyszczeń i jakość wód rzeki Chełst

6

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania radioaktywności wód powierzchniowych

7

Jakość wód i rekultywacja Jeziora Rudnickiego Wielkiego

8

Rola bobrów w tworzeniu małej retencji

9

Odpływ z polderów środkowej części delty Wisły

10

System ochrony przeciwpowodziowejw województwie pomorskim

2018

1

Warunki funkcjonowania ekosystemu doliny Smarkatej

2

Charakterystyka fizyczno-chemiczna wód Zagórskiej Strugi

3

Zmiany stosunków wodnych na obszarze zlewni rzeki Orzyc

4

Zmiana środowiska przyrodniczego użytku ekologicznego  Torfowe Kłyle

5

Jakość wód jeziora Czarne Dolne

6

Wpływ zmiany klimatu na ekosystem Morza Bałtyckiego

7

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Kanału Elbląskiego

8

Wpływ warunków środowiska geograficznego na rozwój turystyki w zlewni Piaśnicy

2019

1.

Rola i przeobrażenia cieków terenów zurbanizowanych na przykładzie Kanału Raduni

2.

Powodzie miejskie w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga

3.

Walory turystyczne wybranych potoków Tatr Zachodnich

4.

Zasoby i jakość wody pitnej w Tczewie

2020

1.

Zmiany użytkowani zlewni bezpośredniej jeziora Osowskiego i ich reperkusje

2.

Zagrożenia antropogeniczne jeziora Wysockiego

3.

Turystyka kajakowa na Pomorzu na przykładzie rzeki Brdy

4.

Rekultywacja jezior metodą Olszewskiego i jej efekty

5.

Stosunki wodne rzeki Wel

6.

Procesy geomorfologiczne w dolinie rzek Wysoczyzny Puckiej (Potok Błądzikowski, Gizdepka)

7.

Zmienność poziomu wody na torfowisku w roku hydrologicznym 2020

8.

Wpływ warunków meteorologicznych na retencję torfowiska w 2020 roku

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 18.02.2021

Serwis ostatnio aktualizowany:
13.10.2022